Erasmus+ KA2 I.ECEC

Erasmus+ KA2 I.ECEC

2023.02.06.
Erasmus+ KA2 I.ECEC

Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerség (Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships)
I.ECEC – Intercultural Early Childhood Education and Care
Curriculum Design for Professionals
2018-1-HU01-KA201-047763

Partnerek:

Galileo Progetti Nonprofit Kft. – Budapest, Magyarország (Koordinátor)

ARCA Cooperativa Sociale – Firenze, Olaszország

Universitá degli Studi di Firenze UNIFI – Firenze, Olaszország

Erasmus University College Brussels – Brüsszel, Belgium

Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék – Budapest, Magyarország

Eötvös Loránd Tudományegyetem – Budapest, Magyarország (Témavezető: Dr. Bajzáth Angéla)

Rövid ismertető a projektről:

A projekt általános célja hozzájárulni a hátrányos helyzetű gyermekek inklúziójának javításához, a korai iskolaelhagyás megelőzéséhez és csökkentéséhez, a koragyermekkori nevelési és gondozási (Early Childhood Education and Care - ECEC) szolgáltatások minőségének és inkluzivitásának a fejlesztéséhez, valamint a koragyermekkori nevelők tudásának és kompetenciának a fejlesztéséhez. A korai iskolaelhagyás csökkentése az Európa2020 stratégia alapvető célkitűzése, és az EU-tagállamok elkötelezték magukat, hogy 2020-ig 10% alá csökkentsék a korán lemorzsolódók arányát. 

További információk a Galileo, illetve az ARCA oldalain.

 

A projekt eseményei

 

A projekt 2021. decemberi rendezvényei

 

2021. 05. 20. Művészetpedagógiai konferencia – ELTE TÓK 

Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Bereczkiné Záluszki Anna: A művészettel nevelés gyerekirodalmi fókuszai egy nemzetközi projektben

Természettudományi Tanszék

Mészárosné Darvay Sarolta: A bölcsődei környezet jelentősége az interkulturális nevelés-gondozás folyamatában

Társadalomtudományi Tanszék

Lehmann Miklós: A kulturális identitás megalapozása művészeti neveléssel

Neveléstudományi Tanszék

Bajzáth Angéla: Bölcsődei terek – az interkulturális nevelés támogatása

 

Bölcsődék Napja 2021
Az első magyarországi bölcsődét 1852. április 21-én nyitották meg Budapesten, e jeles esemény évfordulója 2010-óta államilag elismert ünnep. 2021. április 21-én az ELTE TÓK oktatói előadásokkal ünnepelték a kisgyermeknevelőket. Az esemény előadói: Bajzáth Angéla, Bereczkiné Záluszki Anna, Darvay Sarolta, Lehmann Miklós, Venyingi Beáta.


Fókuszcsoportos megbeszélés a TÓK és a JEB részvételével a I.ECEC projektben megvalósult pilot képzés eredményeiről

2021. március 31-én az Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek - "I.ECEC - Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals" projekt (2018-1-HU01-KA201-047763) keretében az ELTE TÓK oktatói fókuszcsoportos beszélgetést szerveztek azoknak a kisgyermeknevelőknek, akik a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékből részt vettek a közös munkában. Az eseményt szervező oktatók: Bajzáth Angéla, Bereczkiné Záluszki Anna, Darvay Sarolta, Lehmann Miklós.

 

Folytatódik a nemzetközi IECEC projekt a kar oktatóinak részvételével
2021. január 7-én több lépcsős értekezletet tartottak a IECEC projekt résztvevői (Bajzáth Angéla, Darvay Sarolta, Bereczki Z Anna, Lehmann Miklós) a kutatás továbbhaladási irányairól: a bölcsődében készült felvételek elemzéséről, a bölcsődei megfigyelések kiértékeléséről, a projektet záró tanulmány tartalmi elemeiről.


2020. november 12.
Bajzáth Angéla előadást tartott a Magyar Tudomány Ünnepén Kooperatívközösségek ösztönzése multikulturális kora gyermekkori kontextusban címmel.

 

2020. november 5-7.
Az ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership Code: 2018-1-HU01-KA201-047763 I.ECEC (Intercultural Early Childhood Education and Care Curriculum Design for Professionals projekt disszeminációja

2020. november 7-én a I.ECEC projekt munkatársai – Dr. habil. Darvay Sarolta, dr. Bajzáth Angéla és Bereczkiné dr. Záluszki Anna – részt vettek a Család a nevelés és az oktatás fókuszában című XX. Országos Neveléstudományi Konferencián.

A konferencia szervezői:

MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság

Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet

Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért.

Az előadások címei és absztraktjai:

Dr. habil. Darvay Sarolta: Az első 1000 nap jelentősége az interkulturális nevelésben

Kulcsszavak: bölcsőde, epigenetika, interkulturális nevelés

A kisgyermekkori nevelés és gondozás uniós minőségi keretrendszere a következő öt tágabb terület köré strukturálódik: hozzáférés, személyzet, tanterv, nyomon követés és értékelés, valamint irányítás és finanszírozás. A minőségi alaptételek egyike a részvételt ösztönző, a társadalmi befogadást erősítő és a sokszínűséget elfogadó ellátás biztosítása (EU COM, 2019, C189/11.). A kisgyerekkori nevelés intézményes rendszerében, a bölcsődében prioritást élvez az, hogy a szülők a legnagyobb biztonságban tudják a gyermekeiket és egyenrangú partneri viszonyban legyenek az intézménnyel. A pedagógiai munka a kor elvárásaira reagáló, a lehetőségeket felkínáló ellátás megvalósítása. Erre az igényre épül az interkulturális kompetenciát fejlesztő pilot képzésünk. Az élet első 1000 napja, amely a fogantatás és a második születésnap között telik el, egyedülálló alkalom arra a lehetőségre, hogy megteremtődjön az egész életre szóló optimális egészség, növekedés és fejlődés alapja. Ez az időszak kínálja a lehető legnagyobb lehetőséget az optimális táplálkozás biztosítására a normál fejlődés biztosítása érdekében; génjeink és a környezet összetett kölcsönhatása alakítja az egyéni fejlődésünket. Az epigenetikai változásokat kiváltó tényezők olyan nem örökölt tényezők, mint a táplálkozás, mozgás, higiéné, tehát az életmóddal befolyásolható tényezők, a környezetünk kémiai, fizikai és egyéb, például pszichikai, szociológiai-társadalmi tényezői (Falus et al., 2019). Minden gyermeknek joga van megfelelő táplálkozáshoz életkorának megfelelő mennyiségi és minőségi vonatkozásban egyaránt. A helyes táplálkozás a gyermekek növekedésének feltétele, különösen a kisgyermekek korosztályában. A gyermekkori egészségtelen táplálkozás egészségügyi következményekkel jár és befolyásolja a pszicho-szociális fejlődést. A minőségi gyermekétkeztetés elősegíti a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését, a különböző társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező gyermekek között (Bass – Darvas, 2019). A közös étkezés ideje számos nevelési helyzet ideális pillanata. Az étel megosztása, az együttes étkezés fontos társadalmi, generációk közötti relációs kapcsolathelyzetet teremt meg. Az élelmiszer mint interkulturális eszköz is szerepet kap, hiszen más ország ételeinek és hagyományainak ismerete olyan lehetőség, amely növeli az interkulturális megközelítést és az integrációt, pozitív hatást gyakorol a gyermekekre, a sokszínűség gazdagító értékét képviseli. Pilot képzésünk során a kisgyermeknevelők betekintést kaptak az inklúzió, az el- és befogadás, a gyermeki sokféleség aspektusainak felismerését és méltánylását, a kirekesztettségtől való mentességet hangsúlyozó holisztikus gondolatkör elméletébe és gyakorlati megvalósításába. (422. o.)

A kutatást az ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership Code: 2018-1-HU01-KA201-047763 I.ECEC (Intercultural Early Childhood Education and Care Curriculum Design for Professionals) támogatta. A kutatás disszeminációját az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara Kisgyermek-nevelési Kutatóközpontja támogatta.

Bereczkiné dr. Záluszki Anna: A bölcsődei nevelési és gondozási szolgáltatások fejlesztése a hátránycsökkentés, a korai literációs folyamatok tükrében

Kulcsszavak: társadalmi inklúzió, korai literáció, esztétikai érzelmek támogatása, művészettel nevelés, gyermekkultúra

A koragyermekkori nevelést biztosító szolgáltatások társadalmi szerepe a hátránycsökkentés tekintetében egyre inkább kulcsfontosságúvá válik. A bölcsődei nevelést szolgáló pedagógiai munka minőségének és társadalmi befogadhatóságának javítása, a hátrányos családi környezetben nevelkedő gyermekek esélyeinek növelése érdekében folyamatosan új utakat kell keresni a gyermekek testi és szellemi érését támogató nevelési-gondozási gyakorlat lehetőségeinek bővítéséhez. A gyermek művészetekhez, könyvekhez való későbbi viszonya nagymértékben függ az intézményes nevelés bölcsődei szakaszában eltöltött minőségi idő élményközpontúságától, az esztétikai érzelmek életkornak megfelelő támogatásától. A későbbi tanulási eredmények, az esélyegyenlőség biztosítása szempontjából különösen fontos a korai literációs lehetőségek elérhetősége a szocio-kulturális hátrányban lévő családok számára. A IECEC (Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals) projekt éppen ezért emelte fókuszba az interkulturális lehetőségek továbbfejlesztésének kreatív lehetőségeit: a program egyik alappillére lett a kisgyermeknevelők érzékenyítése a művészettel nevelés eszközeivel. Az ELTE TÓK oktatói a bontakozó literáció hathatós támogatására, a bölcsődei szolgáltatást igénybe vevő családok kultúrával, olvasással kapcsolatos viszonyának alakítására – a budapesti Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék nevelési-gondozási folyamatának mindennapi gyakorlatába illesztehető – innovatív eszköztárat dolgoztak ki. A tagbölcsődék és a Biztos Kezdet Gyerekház nevelői a közös workshopokon olyan újszerű módszertani eszközökkel, jó gyakorlatokkal ismerkedtek meg, amelyekkel sikeresen létrehozható az inkluzív koragyermekkori nevelési környezet, javíthatók a társadalmi helyzet, a kulturális kisebbségi lét kirekesztő jelenségei által veszélyeztetettnek ítélt hátrányos helyzetű bölcsődés gyermekek beilleszkedési esélyei. Az irodalmi érzékenyítés esztétikai, pszichológiai, pedagógiai aspektusainak jobb megismertetését szolgáló bölcsődei programok ötvözték a nevelők szakmai fejlődésének lehetőségét és a családi, valamint a bölcsődei literációs alkalmak megvalósítási módjait. A továbbképzések anyagába beépültek az irodalmi anyagválasztás kritériumai, a nyelvi-kommunikációs fejlődés támogatásával és az irodalmi művek kimunkált előadásmódjával kapcsolatos alapinformációk, az irodalmi élmények átadásának élménytechnikái. (423.o.)

A kutatást az ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership Code: 2018-1-HU01-KA201-047763 I.ECEC (Intercultural Early Childhood Education and Care Curriculum Design for Professionals) támogatta. A kutatás disszeminációját az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara Kisgyermek-nevelési Kutatóközpontja támogatta

Dr. Bajzáth Angéla: Inklúziós paradoxon

Kulcsszavak: interkulturális nevelés, befogadás, tanárképzés

A bölcsődei koragyermekkori intézményes nevelést szolgáló pedagógiai munka minőségének és társadalmi elfogadottságának javítása, a hátrányos szociokulturális környezetben nevelkedő gyermekek támogatása érdekében folyamatosan át kell gondolni, meg kell újítani a nevelési gyakorlat lehetőségeit. A koragyermekkori nevelés eredményessége is szorosan összefügg a társadalmi adottságokkal és nem hagyhatók figyelmen kívül azok a pedagógiai módszerek, amelyek az eredményesebb befogadást tudják segíteni. A koragyermekkor további életesélyeket meghatározó jellege nem új keletű paradigma (Britto et al., 2011;Vandenbroek, 2007; Cuyet et al, 2012; Gregory, 2017). A koragyermekkori intézményes nevelés jelenti a kisgyermek számára az első közösségi teret, a társas viselkedés és beilleszkedés szabályait, alapjait ebben a korban sajátítják el a gyermekek (Nicholson – Wisneski, 2020; Ponguta, 2019). A beilleszkedéséhez szükséges, hogy a társadalom nyitott, elfogadó és befogadó legyen a más kultúrákból származók értékei iránt. Beilleszkedésük támogatása a pedagógusok felelőssége (Darragh, 2007). Ebben az előadásban arról lesz szó, hogy tekintettel a sokféleségre mint kulcsfontosságú megközelítésre, az ECEC munkatársait támogatni szeretnénk abban, hogy megtanulják, hogyan lehet olyan intézményes környezetet teremteni, amely mindenki számára biztosítja a befogadást és a gyermekek, a családok, a helyi közösségek részvételét. Az kisgyermeknevelőket igyekszünk támogatni abban, hogy demokratikus és inkluzív megközelítést tudjanak alkalmazni a kisgyermekek és a családok támogatásában. A kisgyerekkori nevelés intézményes rendszerében, a bölcsődében prioritást élvez az, hogy azon kívül, hogy a szülők a legnagyobb biztonságban tudják a gyermekeiket, egyenrangú partneri viszonyban legyenek az intézményben dolgozókkal. Erre az igényre épül az interkulturális kompetenciát fejlesztő pilot képzésünk. (425.o.)

A kutatást az ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership Code: 2018-1-HU01-KA201-047763 I.ECEC (Intercultural Early Childhood Education and Care Curriculum Design for Professionals) támogatta. A kutatás disszeminációját az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara Kisgyermek-nevelési Kutatóközpontja támogatta.

Forrás: ABSZTRAKTKÖTET. Szerkesztette: Engler Ágnes Rébay Magdolna Tóth Dorina Anna. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért Debrecen, 2020. http://onk.hu/2020/downloads/ONK_2020_Absztraktkotet.pdf

 

Október 10-én on-line felületen folytatódott az  Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek - "I.ECEC - Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals" projekt bölcsődei megfigyelésre vonatkozó előkészítő megbeszélése a projektpartnerek részvételével. Résztvevők: ELTE TÓK, Galileo Progetti Nonprofit Kft., Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék – Magyarország, Universitá di Firenze – Olaszország, Erasmus Hogeschool – Belgium,  Arca Cooperative Sociale Toszkána – Olaszország.

 

2020. október 7.

A nemzetközi I.ECEC programban folytatódnak a MECEC projekt kutatásai.

Beyond Inclusion - Early Childhood Education and Care in Hungary, Budapest-Józsefváros

Paragon – Újítások a nevelés-gondozás bölcsőjében, Józsefvárosban

Receptkönyv - Ötletek bölcsődés korú gyermekek étkeztetéséhez

Cookbook - Ideas for catering children and nurseries

 

2020. február 16.

IECEC projekt szakmai megbeszélés. Résztvevők az ELTE TÓK részéről: Darvay Sarolta, Bajzáth Angéla, Bereczkiné Z Anna, a JEB részéről: Koscsóné Kolkopf Judit.


 

2020. január 30.

A IECEC projekt képzéséről tudósítás jelent meg Budapest Józsefváros honlapján.


 

2020. 01. 27-28-29.

Folytatódtak a Józsefvárosi Bölcsődékben az  Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek - "I.ECEC - Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals" projekt műhelymunkái. A kisgyermeknevelők plenáris előadásokat hallgattak és interaktív csoportfeladatokban vettek részt.


 

2020. 01. 23.

Összegző megbeszélés az ELTE TÓK Tanszékén.
 


 

Szakmai találkozó a I.ECEC projektben: az interkulturális képzés előkészítése 

2019. december 6-án előkészítő találkozót tartottunk a JEB bölcsődéjében. Résztvevők: az ELTE oktatói, a JEB vezetői és kisgyermeknevelői
 
 

 


 

2020 január 12-15-16.

Double degree kialakításának  tesztelése a I.ECEC projektben
Az Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek - "I.ECEC - Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals" projektben elindult
a szellemi eredmények – az interkulturális tanterv és oktatási modell; a közös diplomaprogram (double degree) – tesztelése a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék munkatársainak bevonásával. Az ELTE TÓK oktatói: Darvay Sarolta, Bajzáth Angéla, Bereczki Anna, Lehmann Miklós.  A munka csoportokban folytatódik a májusi beszámolókig, az értékelő szakaszig.

 


Az Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek - "I.ECEC - Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals" projekt a koragyermekkori nevelési és gondozási (Early Childhood Education and Care - ECEC) szolgáltatások minőségének javításához, bővítéséhez, a kisgyermeknevelők tudásának és kompetenciáinak fejlesztéséhez járul hozzá, különös figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyermekekre, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre. Az ELTE TÓK projektpartnerei: Galileo Progetti Nonprofit Kft. – Magyarország, Universitá di Firenze – Olaszország, Erasmus Hogeschool – Belgium,  Arca Cooperative Sociale Toszkána – Olaszország, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék – Magyarország.
2020 januárjában elkezdődött a projekt folyamatában létrehozott szellemi eredmények – az interkulturális tanterv és oktatási modell; a közös diplomaprogram (double degree) – tesztelése a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék munkatársainak bevonásával. Az ELTE TÓK oktatói – Darvay Sarolta, Bajzáth Angéla, Bereczki Anna, Lehmann Miklós – interaktív módszerekre hangolt, 2x3 napos workshop jellegű oktatási formában négy modulra kidolgozott elméleti anyag és gyakorlati tapasztalatok köré szőtték a kisgyermeknevelőkkel való találkozásokat. A munka csoportokban folytatódik a májusi beszámolókig, az értékelő szakaszig.

 


2019. november 28-29.

Karunk oktatói előadást tartottak a kecskeméti Neumann János Egyetem Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kara által rendezett Neveléssel az olvasásért - olvasással a neveléséért: az olvasóvá nevelés és az olvasástanítás színterei, lehetőségei, feladatai és kihívásai című konferencián a I.ECEC – Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals projekt eredményeiről. Bajzáth Angéla, Bereczkiné Záluszki Anna, Darvay Sarolta előadásának címe: A kisgyermeknevelők családdal való kapcsolatának erősítése egy nemzetközi projekt eredményeinek tükrében.

Az előadás fókuszai:

 • a I.ECEC – Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals nemzetközi projekt céljai
 • a MECEC+ Project Multicultural Early Childhood Education keretén belül végzett kontextus- és képzési szükséglet-elemzés megállapításai
 • a nevelők családdal való kapcsolatának erősítése, a gyermekek harmonikus fejlődésének biztosítása, az esélyegyenlőség, a hátrányos helyzetű gyermekek inklúziójának javítása
 • olyan képzés kialakítása, amely hatással van a bölcsődei szakemberek interkulturális ismereteinek kompetenciájának fejlődésére, az ECEC szolgáltatások eredményességének javítására

 

 2019. november 18.

Az ELTE TÓK oktatói a "I.ECEC - Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals" projekt (2018-1-HU01-KA201-047763) feladataival kapcsolatos előkészítő megbeszélésen egyeztették a feladatokat, a kisgyermeknevelők képzésének előkészítését.

 2019. november 14-én az Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek - "I.ECEC - Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals" projekt(2018-1-HU01-KA201-047763) eddigi eredményeit TÓK a poszteres szekcióban mutathatta be a Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak indulásának 10. évfordulója alkalmából rendezett Múlt – Jelen – Jövő jubileumi konferencián. Az Eszterházy Károly Egyetemen rendezett tanácskozáson az alapszak indulásáról, a képzési területekről, a 10 év tapasztalatairól hangzottak el előadások. A poszter készítői: Bajzáth Angéla, Darvay Sarolta, Bereczki Anna és Lehmann Miklós. Karunk oktatói a I.ECEC Intercultural Early Childhood Education and Care – Interkultuláris koragyermekkori gondozás és nevelés – Kurrikulumfejlesztés a szakértőknek címmel foglalták össze a projekt előzményeit, a kutatási célokat, a legfontosabb kérdéseket, valamint a kutatás módszertanát.

 

 2019. október 29.

A "I.ECEC - Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals" projekt(2018-1-HU01-KA201-047763) projekt képzési szakaszának előkészítése az ELTE TÓK és a JEB munkatársainak részvételével a Józsefvárosi Bölcsődék Biztos Kezdet gyerekházában (1083 Bp. Szigetvári u. 1. T: 06-1-210-9188) budapest.jozsefvaros@biztoskezdet.eu

„A Biztos Kezdet Gyerekház biztosítja a gyermekek számára képesség-kibontakoztató foglalkozást, állapotfelmérést, fejlesztést. …A helyi szükségleteknek megfelelően a szülők részére védőnői, orvosi, dietetikusi, egyéb külsős meghívott szakemberek általi tanácsadásokat biztosít. Szülői csoportos beszélgetéseket szervez, illetve konzultációs lehetőséget biztosít. Különböző módszerek alkalmazásával segíti a szülőket, hogy visszajelzéseket kapjanak a gyermekkel való kommunikációjukról, nevelési módszereikről.” Forrás: http://www.bolcsode-bp08.hu/jebdata/gyerekhaz_bemutatkozo.pdf

A kép forrása: http://www.bolcsode-bp08.hu/jebkiadvanyok/paragon_hu.pdf

 Előadás Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetemen

2019. október 24-én Dr. Bajzáth Angéla, Bereczkiné dr. Záluszki Anna, dr. Darvay Sarolta Kooperatív közösségek ösztönzése multikulturális kora gyermekkori kontextusban címmel tartottak előadást a Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetemen, az Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek - "I.ECEC - Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals" projekt (2018-1-HU01-KA201-047763) eddig elért eredményeinek disszeminációjaként.

Az előadás mottója: Minden embert méltósággal és tisztelettel kezelni.

Az előadók kifejtették a nemzetközi projekt legfontosabb céljait, eddigi eredményeit.

A projekt általános célja:

 • hozzájárulni a hátrányos helyzetű gyermekek inklúziójának javításához,
 • a korai iskolaelhagyás megelőzéséhez és csökkentéséhez,
 • a koragyermekkori nevelési és gondozási (Early Childhood Education and Care - ECEC) szolgáltatások minőségének és inkluzivitásának a fejlesztéséhez,
 • a koragyermekkori nevelők tudásának és kompetenciának a fejlesztéséhez.
 • a nevelők szakmai profiljának megerősítéséhez,
 • az inkluzívabb és támogatóbb ECEC eléréséhez, különös figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyermekekre, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, a szegénység csökkentésére és a korai iskolahagyás elleni küzdelemre.

Az előadás fókuszpontjai:

 • partnerség a szülőkkel  
 • a bizalom és tisztelet meghatározó a pedagógus életpályán
 • az előítéletek a családokkal szemben a pedagógusok körében
 • a képzési programok felülvizsgálata:
 • az alapvető interkulturális kompetenciák
 • a kommunikációs és szociális  transzverzális kompetenciák
 • az intézmények közösségének és környezetének vizsgálata
 • további megfigyelések és reflexiók

 


Bajzáth Angéla előadása Brüsszelben

Bajzáth Angéla projektvezető What is a “curriculum”? The curriculum design címmel előadást tartott az I.ECEC Intercultural Early Childhood Education and Care Curriculum Design for Professionals ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership (Code: 2018-1-HU01-KA201-047763) pályázat 2019. május 15-től 17-ig tartó tanácskozásán Brüsszelben. Karunk képviseletében még Bereczkiné Záluszki Anna vett részt a megbeszéléseken. A projekt konzorciumának tagjai: ELTE TÓK, UNIFI – Firenzei Egyetem, ARCA Cooperativa Sociale Olaszország,ELTE, JEB - Józsefváros, Galieo Progetti Nonprofit Kft, ENCÍS Social Cooperative Spanyolország, Erasmus Hogeschool Brussel.


 

Jövőnk a gyermek - Összefogás a Gyermek- és Családbarát Magyarországért
Szakértői Műhely

A családi életre nevelés támogatása a pedagógusképzésben

A programot az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar munkatársai moderálják (World Café). 

Előadók: Dr. Bajzáth Angéla adjunktus és Dr. Golyán Szilvia docens

Időpont: 2019. június 27. (csütörtök) 13.30-17.00

Helyszín: OTH/ ANTSZ, Budapest, IX. Albert Flórián u. 2-6. Tanterem 

Our future as a child - Together for a child and a friendly family Hungary
Expert Workshop

Supporting Family Life Education in Teacher Education

The program is moderated by the staff of the ELTE TÓK (World Café).

Speakers: Dr. Angéla Bajzáth assistant professor and Dr. Szilvia Golyán associate professor

Date: June 27, 2019 (Thursday) 1:30 pm-5pm

Location: OTH / ANTSZ, Budapest, IX. Albert Flórián u. 2-6. classroom