A kutatócsoport tagjai

2023.09.30.
A kutatócsoport tagjai

Kutatásvezető: Dr. Medgyes Péter 

2013 óta az ELTE professor emeritusa, de mind a mai napig kurzusokat vezet a mester szakos és doktori képzésben résztvevő hallgatók részére. Főbb kurzusai: bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe és nyelvpedagógiába, a nyelvtanítás módszertana, nyelvi készségek fejlesztése, kurrikulumelmélet, a sikeres egyetemi és konferenciaelőadás ismérvei. Főbb kutatási területei: az angol anyanyelvű és nem anyanyelvű angoltanárok közötti eltérések vizsgálata, humorkutatás, a hazai alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai kutatások átfogó elemzése. Több mint kétszáz szakkönyv és szakcikk szerzője, világszerte ismert konferenciaelőadó. 

A kutatócsoport tagjai

Dr. Márkus Éva

Habilitált egyetemi docens, kutatási területe: német nemzetiségi oktatás, nyelvjárás az oktatásban, nemzetiségi gyermekirodalom a korai célnyelvi fejlesztésben, mesepedagógia, élményszerű népismeret oktatás. Nyelvtudomány, dialektológia. 

Dr. Árva Valéria

Egyetemi docens, megbízott tanszékvezető, az angol szakcsoport oktatója. Kutatási területe: korai nyelvi fejlesztés, angol nyelvű gyermekirodalom, az angol nyelvű mesék felhasználása nyelvi fejlesztésben, angol szaknyelv kisgyermek nevelőknek. A kutatott területeken jelentek meg publikációi és konferencia előadásokat tartott.  

Trentinné Dr. Benkő Éva

Egyetemi docens, kutatási területe: neveléstudomány és nyelvpedagógia; pedagógusképzés, pedagógusnézetek és tanulási eredmények vizsgálata; angol tantárgypedagógia és gyermekirodalom, oktatási kétnyelvűség (CLIL: tartalom-alapú célnyelvtanítás). Szaktárgyi oktatás (1–8. évfolyam), mentorálás, köznevelési és felsőoktatási szakértés; módszertani tanár(tovább)képzés, tananyag-, tanterv- és kurzusfejlesztés, pedagógiai értékelés, oktatásfejlesztés, általános iskolai tankönyv- és felsőoktatási jegyzetírási tapasztalat. 

Baloghné dr. Nagy Gizella

Egyetemi  adjunktus, oktatás német műveltségterületen és nemzetiségi szakon (nyelvtan, irodalom, nemzetiségi gyermekirodalom, kétnyelvűség, módszertan, tanítási gyakorlat). Kutatási területek: nyelvészet, szintaxis; játékos, élményszerű nyelvtanoktatás idegen nyelven. 

Fenyődi Andrea

Egyetemi tanársegéd, okleveles nyelvtanár, tanító, közoktatási gyakorlattal. Szakmai terület: szakmódszertani anyagok, szakkönyvek és képzések fejlesztése (általános tanító, nyelvtanítás, etikatanítás), kerettantervfejlesztés. Kutatási terület: pedagóguskutatás, pedagógusképzés, nézetek, tanulási és tanítási stratégiák, módszertan.

Lehr-Balló Dorothee

Német anyanyelvű lektor. Német nemzetiségi, német műveltségterület oktatás. Szakterülete: korai nyelvtanítás módszertana és gyakorlata. Szervezi és vezeti a nemzetiségi szakos hallgatók óvodai gyakorlatát. Rendszeresen módszertanii továbbképzéseket tart (ELTE-TÓK Goethe Intézet, Katolikus Pedagógiai Intézet), online formában is. Lektorálja a kar német nyelvű publikációit.  

Dr. Lo Bello Maya Jean

Egyetemi adjunktus, kutatási területe: magyar irodalomtörténet, kritikatörténet, Nyugat, periodika-kutatás, irodalom kutatás, kulturális tudományok. Technikai szerkesztője a Hungarian Cultural Studies című tudományos folyóiratnak. Műfordítói, szakfordítói és lektori tevékenységet is végez. 

Miskei-Szabó Réka

Egyetemi tanársegéd, kutatási területe: nyelvi attitűdök, korai nyelvoktatás módszertana (IKT-eszközök, népismeret, gyermekirodalom). Előadások, workshopok tartása az ELTE TÓK által szervezett továbbképzéseken. 

Poros Andrea

Egyetemi tanársegéd, kutatási területe: skandináv nőirodalom a 19. században, Ellen Key pedagógiai és irodalmi munkássága, a Modern Áttörés irodalmi irányzat női írói, neveléstörténet, Tabódy Ida és a Pozsonyi Állami Királyi Tanítóképző Intézet története, angol kétnyelvű oktatás, angol gyermek és ifjúsági irodalom, a korai célnyelvi fejlesztésben, mesepedagógia. 

Radvai Teréz

Mestertanár; kutatási területe: nyelvpedagógia, két tannyelvű oktatás, korai nyelvfejlesztés, korai nyelvoktatás, nemzetiségi gyermekirodalom a korai célnyelvi fejlesztésben.  A kutatott területeken magyar és nemzetközi publikációk, egyetemi jegyzetek megjelentetése, konferenciaelőadások megtartása.  

Svraka Bernadett

Egyetemi tanársegéd; a Neveléstudományi Tanszék oktatója; az MTA ELTE Pszichomotoros Fejlődés Kutatócsoport oktatója. Alapvégzettsége tanító, gyógypedagógus, okleveles bölcsész. Értékelés- és kutatótanár majd Kutatási és innovációs menedzser szakvizsgát szerzett. Empirikus kutatások támogatását végzi.