Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék - Oktatás

2021.12.01.
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék - Oktatás

Tantárgyleírások

A "Beszédművelés" kurzus különleges követelménye

A kurzus teljesítési követelménye minden magyar beszédhang helyes, tiszta ejtése. Ez a képzésben tanulók elemi érdeke, hiszen a tanítói pályán a helyes hangképzés alapkövetelmény. Ezért azoknak a hallgatóknak, akiknek a beszédében a pályaalkalmasságot ki nem záró, de az ejtési normától eltérő jelenség (pl. hangképzési rendellenesség) tapasztalható, az oktató a következő kiegészítő feltételeket szabhatja a kurzus teljesítéséhez (a kurzus minden hallgatóra érvényes követelményei mellett):
• a Tanító- és Óvóképző Kar által ingyenesen biztosított logopédiai ügyeleten való megjelenés, valamint
• az ügyeletes logopédus szakvéleménye alapján a logopédiai ügyelet terápiás céllal történő látogatása.
Abban az esetben, ha a hallgató a fenti követelményeknek nem tesz eleget, a logopédus szakvéleménye alapján az oktató a jegyadást megtagadhatja. Jegyszerzés így kizárólag a feltételek teljesítése után lehetséges.


Letölthető anyagok

Szakdolgozati témák (2019)

 

Témavezető

Téma

Tanító

Óvó

Csecsemő

Bereczkiné dr. Záluszki

Anna

A bábszínházi előadások szerepe az irodalmi nevelésben

 

x

 

 

Népi mondókák és kortárs szerzők mondókái a bölcsődében

 

x

x

 

Magyar csecsemőszínházi előadások

 

x

x

 

Gyerekkönyvek a 0-4 éves korosztály számára

 

x

x

 

A mese szerepe a bölcsődei nevelésben

 

 

x

 

Az irodalmi élményszerzés első lehetőségei 0-4 éves korú gyermekeknél

 

x

x

 

A magyarországi gyermekszínházi darabok a korai művészeti nevelésben

 

x

x

 

Papírszínház a bölcsődében

 

x

x

 

Gyerekversek a legkisebbeknek

 

 

 

 

Témavezető

Téma

Tanító

Óvó

Csecsemő

Dr. Daróczi Gabriella

3-6,7 éves korú gyerekek esztétikai érzékeinek, -készségeinek fejlesztése mesével, verssel

x

x

 

 

Az anyanyelvi tudás fejlesztése mesével, verssel az alsó fokú oktatási intézményekben.

x

x

 

 

A medialitásban rejlő különféle készség-képességfejlesztési lehetőségekről 3-10 éves korú gyermekek körében.

x

x

 

 

A történetezésnek a 3-10 éves korú gyerekek

személyiségalakulására gyakorolt hatásáról.

x

x

 

 

A csecsemőkori nyelvi készség, képesség fejlesztésének játékos lehetőségei (mondókák, ölbéli játékok, képolvasás)

 

 

x

 

A kognitív és motoros képességek fejlesztése mondóka – és verses formájú szövegekkel

x

x

x

 

Az illusztráció szerepe a kisgyermekkori befogadásban

x

x

x

 

Az interaktív könyv a kisgyermekkori befogadásban

x

x

 

 

Komplex esztétikai érzékfejlesztés lehetőségei az óvodai nevelésben

 

x

 

 

Témavezető

Téma

Tanító

Óvó

Csecsemő

Gaál-Horváth Krisztina

Mondatátszövődés a mai magyar nyelvben

x

 

 

 

A helyesírás és a chatelés összefüggése

x

 

 

 

Az olvasási szokások és a helyesírás kapcsolata

x

 

 

 

Névadási szokások a mesékben

x

 

 

 

Gyermekek nyelvi kategorizációja

x

 

 

 

A szleng formái

x

 

 

 

Szófaji kérdések a spontán beszédben

x

 

 

 

Félrehallások – félreolvasások

x

 

 

 

Az állat-ember kommunikáció vizsgálata

x

 

 

 

A hallgató által szabadon választott téma a nyelvészet témaköréből

x

 

 

 

Témavezető

Téma

Tanító

Óvó

Csecsemő

Gajdóné dr. Gődény Andrea

A kortárs irodalom szerepe az olvasóvá nevelésben / ~ megalapozásában

x

x

x

 

A literációs képességek alapozása kora- és kisgyermekkorban / ~fejlesztése kisiskoláskorban

x

x

x

 

A regényolvasás tanítása, házi olvasmányok feldolgozása

x

 

 

 

Játék- és élményszükségletek, -lehetőségek a magyar nyelv és irodalom tanításában

x

 

 

 

Gyerekkönyvtárak, -könyvesboltok és -kiadók (Anno Mesebolt, Pagony-boltok, Csimota, Cerkabella, Móra stb.) az olvasóvá nevelésért/olvasásnépszerűsítő programok

x

x

x

 

Gyermek- és ifjúsági irodalmi alkotások különböző szempontú elemzése, értelmezése

x

x

x

 

Gyermekirodalom az iskola/óvodai nevelésben/bölcsődei nevelésben

x

x

x

 

Kortárs irodalmi művek elemzése/értelmezése/közvetítése

x

x

 

 

Kortárs irodalom az óvodában/kisiskolásoknak

x

x

 

 

Modern szövegfeldolgozási eljárások hasznosítása a magyar nyelv és irodalom tanításában

x

 

 

 

Tankönyv- és taneszközelemzés választott szempont(ok) alapján

x

 

 

 

Színház és olvasás

x

 

 

 

Small Size, Big Citizen – a csecsemőszínházi mozgalom

 

x

x

 

Literációs problémák és megoldási lehetőségek a 21. században

x

x

x

 

Kreatív írás az iskolában

x

 

 

 

Olvasó- és élményközpontú irodalmi nevelés

x

 

 

 

Házi olvasmányok nyelvi szempontú elemzése a szövegek olvashatóságának kontextusában

X

 

 

 

Témavezető

Téma

Tanító

Óvó

Csecsemő

Dr. Gönczöl Andrea

 

Kortárs gyermekirodalmi művek feldolgozása drámapedagógiai módszerekkel

 

x

 

 

Nyelvi hátrányok leküzdése az óvodában

 

x

 

 

Beszéd- és viselkedéskultúrát fejlesztő drámajátékok az óvodában

 

x

 

 

Szöveg és kép kapcsolata. Mesék animációs feldolgozásának elemzése

 

x

x

 

Nonszensz a gyermekirodalomban

 

x

x

 

Tolerancia-mesék az óvodában

 

 

x

 

Témavezető

Téma

Tanító

Óvó

Csecsemő

Dr. Hoványi Márton

Hajnóczy Péter írásművészete

x

 

 

 

Kosztolányi Dezső prózapoétikája

x

 

 

 

Ady Endre köteteinek értelmezése

x

 

 

 

Formalizmus, strukturalizmus és diszkurzív poétika

x

 

 

 

Posztstrukturalista irodalomelméleti iskolák egymásra hatása

x

 

 

 

Irodalomtörténeti periodizáció a modernségen belül

x

 

 

 

Intertextualitás elméletek

x

 

 

 

Irodalom és festészet kapcsolata

x

 

 

 

Weöres Sándor Psyché című művének értelmezése

Beszédelemzésen alapuló retorikai vizsgálatok

x

 

 

 

Összehasonlító vizsgálat az antik világirodalom és korunk magyar irodalma között

x

 

 

 

1975 utáni magyar irodalom

x

x

x

 

Művészet és teológia határterületei

x

 

 

 

József Attila költészete

x

x

x

 

Témavezető

Téma

Tanító

Óvó

Csecsemő

Koósné Sinkó Judit

 

A drámajáték szerepe az olvasás és írás zavarainak megelőzésében

x

 

 

 

Gyermekfolyóiratok, újságok felhasználása az alsó tagozaton

x

 

 

 

Könyv-és könyvtárhasználat tanítása az alsó tagozaton

x

 

 

 

A versfeldolgozás újszerű megközelítése az alsó tagozaton

x

 

 

 

A hallgató által szabadon választott téma

x

 

 

 

Drámapedagógia alkalmazása a nyelvtan tanításában

x

 

 

 

Drámapedagógia alkalmazása a fogalmazás tanításában

x

 

 

 

A balkezesek írás- és olvasásnehézségei

x

 

 

 

A könyvtár szerepe a kisiskolások olvasóvá nevelésének folyamatában

x

 

 

 

A drámapedagógia hatása csecsemő- és kisgyermekkorban.

x

x

x

 

A figyelemfejlesztés lehetőségei az óvodában/iskolában a drámapedagógia módszereivel.

x

x

 

 

Témavezető

Téma

Tanító

Óvó

Csecsemő

Dr. Lózsi Tamás

Mesék/gyerekversek/meseregények retorikai elemzése

x

x

x

 

(Gyermek)irodalmi művek bármilyen nyelvi/nyelvészeti szempontú elemzése

x

x

x

 

Multimediális szövegek olvasása

x

x

 

 

A retorika szerepe a szövegértő olvasás tanításában

x

 

 

 

A retorika szerepe a fogalmazás tanításában

x

 

 

 

Nem irodalmi szövegtípusok az iskolában, óvodában, bölcsödében

x

x

x

 

Az érvelés tanítása az alsó tagozaton

x

 

 

 

A történelmi olvasmányok problematikája.

x

 

 

 

A kreatív írás az iskolai gyakorlatban

x

 

 

 

Tankönyvek, taneszközök elemzése bármely nyelvi vagy (tantárgy)pedagógiai szempontból

x

 

 

 

A hallgató által szabadon választott téma az anyanyelvi nevelés témakörében

x

x

x

 

A hallgató által szabadon választott téma bármely magyar nyelvészeti témakörben

x

x

x

 

Témavezető

Téma

Tanító

Óvó

Csecsemő

Dr. Merényi Hajnalka

Meseregények és hatásuk titka

x

x

x

 

Ifjúsági regények és olvasóik

x

x

x

 

Kaffka Margit gyermek-témájú írásai

x

x

x

 

A hallgató által szabadon választott téma a gyermekirodalom köréből

x

x

x

 

Témavezető

Téma

Tanító

Óvó

Csecsemő

Dr. Pölcz Ádám

 

Az igényes nyelvhasználat hagyománya és korunkbeli szerepe

x

x

x

 

Nyelvi ismeretterjesztés az iskolában

x

 

 

 

A nyelvtanoktatás alternatívái

x

x

 

 

Retorika és beszédművelés: kéz a kézben?

x

x

x

 

Az emberközpontú és stílusközpontú nyelvművelés mai lehetőségei

x

x

x

 

Mindennapi életünk jelei – Hogyan értjük meg a körülöttünk lévő világot?

x

x

x

 

Témavezető

Téma

Tanító

Óvó

Csecsemő

Dr. Tóth M. Zsombor

A hallgató által szabadon választott téma az anyanyelvi nevelés témakörében

x

x

x

 

A hallgató által szabadon választott téma a beszédművelés témakörében

x

x

x

 

A hallgató által szabadon választott téma a nyelvművelés témakörében

x

x

x

 

Kodály Zoltán és az anyanyelvi nevelés

x

x

x

 

A zene szerepe az anyanyelvi nevelésben

x

x

x

 

A kortárs irodalom megjelenése és szerepe a nevelésben

x

x

x

 

Valóságábrázolás kortárs magyar írók (pl. Dragomán, Hartay, Krusovszky stb.) epikájában

x

x

x

 

A retorika és az igényes nyelvhasználat hagyománya korunk anyanyelvi nevelésében

x

x

x

 

A mese, a mítosz szerepe a kortárs irodalomban

x

x

x

 

A sajátos nevelési igényű gyerekek differenciált fejlesztésének lehetőségei, gyakorlata

 

x

x

 

Beszéd- és viselkedéskultúrát fejlesztő drámajátékok az óvodában

 

x

 


Szakdolgozati témák (2020)

Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Szakdolgozati témák (2020)

 

Témavezető

Téma

Tanító

Óvó

Csecsemő

Bereczkiné dr. Záluszki

Anna

A bábszínházi előadások szerepe az irodalmi nevelésben

 

x

 

 

Népi mondókák és kortárs szerzők mondókái a bölcsődében

 

x

x

 

Magyar csecsemőszínházi előadások

 

x

x

 

Gyerekkönyvek a 0-4 éves korosztály számára

 

x

x

 

A mese szerepe a bölcsődei nevelésben

 

 

x

 

Az irodalmi élményszerzés első lehetőségei 0-4 éves korú gyermekeknél

 

x

x

 

A magyarországi gyermekszínházi darabok a korai művészeti nevelésben

 

x

x

 

Papírszínház a bölcsődében

 

x

x

 

Gyerekversek a legkisebbeknek

 

x

x

 

Témavezető

Téma

Tanító

Óvó

Csecsemő

dr. Gajdóné dr. Gődény Andrea

A kortárs irodalom szerepe az olvasóvá nevelésben / ~ megalapozásában

x

x

x

 

A literációs képességek alapozása kora- és kisgyermekkorban / ~fejlesztése kisiskoláskorban

x

x

x

 

A regényolvasás tanítása, házi olvasmányok feldolgozása

x

 

 

 

Játék- és élményszükségletek, -lehetőségek a magyar nyelv és irodalom tanításában

x

 

 

 

Gyerekkönyvtárak, -könyvesboltok és -kiadók (Anno Mesebolt, Pagony-boltok, Csimota, Cerkabella, Móra stb.) az olvasóvá nevelésért/olvasásnépszerűsítő programok

x

x

x

 

Gyermek- és ifjúsági irodalmi alkotások különböző szempontú elemzése, értelmezése

x

x

x

 

Gyermekirodalom az iskola/óvodai nevelésben/bölcsődei nevelésben

x

x

x

 

Kortárs irodalmi művek elemzése/értelmezése / közvetítése

x

x

 

 

Kortárs irodalom az óvodában/kisiskolásoknak

x

x

 

 

Modern szövegfeldolgozási eljárások hasznosítása a magyar nyelv és irodalom tanításában

x

 

 

 

Tankönyv- és taneszközelemzés választott szempont(ok) alapján

x

 

 

 

Színház és olvasás

x

 

 

 

Small Size, Big Citizen – a csecsemőszínházi mozgalom

 

x

x

 

Literációs problémák és megoldási lehetőségek a 21. században

x

x

x

 

Kreatív írás az iskolában

x

 

 

 

OLvasó- és élményközpontú irodalmi nevelés

x

 

 

 

Papírszínház az iskolában/óvodában/kisgyermeknevelésben 

 

x

x

x

 

Házi olvasmányok nyelvi szempontú elemzése a szövegek olvashatóságának kontextusában

x

 

 

 

Témavezető

Téma

Tanító

Óvó

Csecsemő

dr. Daróczi Gabriella

3-6,7 éves korú gyerekek esztétikai érzékeinek, -készségeinek fejlesztése mesével, verssel

x

x

 

 

Az anyanyelvi tudás fejlesztése mesével, verssel az alsó fokú oktatási intézményekben.

x

x

 

 

A medialitásban rejlő különféle készség-képességfejlesztési lehetőségekről 3-10 éves korú gyermekek körében.

x

x

 

 

A történetezésnek a 3-10 éves korú gyerekek

személyiségalakulására gyakorolt hatásáról.

x

x

 

 

A csecsemőkori nyelvi készség, képesség fejlesztésének játékos lehetőségei (mondókák, ölbéli játékok, képolvasás)

 

 

x

 

A kognitív és motoros képességek fejlesztése mondóka – és verses formájú szövegekkel

x

x

x

 

Az illusztráció szerepe a kisgyermekkori befogadásban

x

x

x

 

Az interaktív könyv a kisgyermekkori befogadásban

x

x

 

 

Komplex esztétikai érzékfejlesztés lehetőségei az óvodai nevelésben

 

x

 

 

Témavezető

Téma

Tanító

Óvó

Csecsemő

Koósné Sinkó Judit

 

A drámajáték szerepe az olvasás és írás zavarainak megelőzésében

x

 

 

 

Gyermekfolyóiratok, újságok felhasználása az alsó tagozaton

x

 

 

 

Könyv-és könyvtárhasználat tanítása az alsó tagozaton

x

 

 

 

A versfeldolgozás újszerű megközelítése az alsó tagozaton

x

 

 

 

A hallgató által szabadon választott téma

x

 

 

 

Drámapedagógia alkalmazása a nyelvtan tanításában

x

 

 

 

Drámapedagógia alkalmazása a fogalmazás tanításában

x

 

 

 

A balkezesek írás- és olvasásnehézségei

x

 

 

 

A könyvtár szerepe a kisiskolások olvasóvá nevelésének folyamatában

x

 

 

 

A drámapedagógia hatása csecsemő- és kisgyermekkorban.

x

x

x

 

A figyelemfejlesztés lehetőségei az óvodában/iskolában a drámapedagógia módszereivel.

x

x

 

 

Témavezető

Téma

Tanító

Óvó

Csecsemő

dr. Gönczöl Andrea

 

Olvasóvá nevelés kisiskoláskorban a drámapedagógia módszereivel

x

 

 

 

A mese személyiségfejlesztő hatása

x

 

 

 

A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodáskorban

 

x

 

 

A nyelvi kommunikáció fejlesztése drámapedagógiai módszerekkel

 

x

 

 

Az olvasás és írás előkészítése óvodáskorban drámapedagógiai módszerekkel

 

x

 

 

A mese személyiség fejlesztő hatása. A digitális kultúra és az irodalmi nevelés kölcsönhatása

 

x

 

 

A szövegértés fejlesztése élménypedagógiai módszerekkel

 

x

 

 

A kortárs gyermekirodalmi művek szerepe az óvodai irodalmi nevelésben

 

x

 

 

A beszédeszlelés és beszédmegértés fejlesztése kisgyermekkorban

 

 

x

 

Témavezető

Téma

Tanító

Óvó

Csecsemő

dr. Merényi Hajnalka

Meseregények és hatásuk titka

x

x

x

 

Ifjúsági regények és olvasóik

x

x

x

 

Kaffka Margit gyermek-témájú írásai

x

x

x

 

A hallgató által szabadon választott téma a gyermekirodalom köréből

x

x

x

 

Témavezető

Téma

Tanító

Óvó

Csecsemő

dr. Hoványi Márton

Hajnóczy Péter írásművészete

x

x

 

 

Kosztolányi Dezső prózapoétikája

x

x

 

 

Ady Endre köteteinek értelmezése

x

x

 

 

Formalizmus, strukturalizmus és diszkurzív poétika

x

 

 

 

Posztstrukturalista irodalomelméleti iskolák egymásra hatása

x

 

 

 

Irodalomtörténeti periodizáció a modernségen belül

x

 

 

 

Intertextualitás elméletek

x

 

 

 

Irodalom és festészet kapcsolata

vizsgálatok

x

x

 

 

Weöres Sándor Psyché című művének értelmezése

x

x

 

 

Beszédek retorikai elemzése

 

x

 

 

Összehasonlító vizsgálat az antik világirodalom és korunk magyar irodalma között

x

x

 

 

1975 utáni magyar irodalom

x

x

 

 

Művészet és teológia határterületei

x

x

 

 

József Attila költészete

x

x

 

 

Témavezető

Téma

Tanító

Óvó

Csecsemő

dr. Pölcz Ádám

 

Az igényes nyelvhasználat hagyománya és korunkbeli szerepe

x

x

x

 

Nyelvi ismeretterjesztés az iskolában

x

 

 

 

A nyelvtanoktatás alternatívái

x

x

 

 

Retorika és beszédművelés: kéz a kézben?

x

x

x

 

Az emberközpontú és stílusközpontú nyelvművelés mai lehetőségei

x

x

x

 

Mindennapi életünk jelei – Hogyan értjük meg a körülöttünk lévő világot?

x

x

x

 

Témavezető

Téma

Tanító

Óvó

Csecsemő

dr. Lózsi Tamás

Mesék/gyerekversek/meseregények retorikai elemzése

x

x

x

 

(Gyermek)irodalmi művek bármilyen nyelvi/nyelvészeti szempontú elemzése

x

x

x

 

Multimediális szövegek olvasása

x

x

 

 

A retorika szerepe a szövegértő olvasás tanításában

x

 

 

 

A retorika szerepe a fogalmazás tanításában

x

 

 

 

Nem irodalmi szövegtípusok az iskolában, óvodában, bölcsödében

x

x

x

 

Az érvelés tanítása az alsó tagozaton

x

 

 

 

A történelmi olvasmányok problematikája.

x

 

 

 

A kreatív írás az iskolai gyakorlatban

x

 

 

 

Tankönyvek, taneszközök elemzése bármely nyelvi vagy (tantárgy)pedagógiai szempontból

x

 

 

 

A hallgató által szabadon választott téma az anyanyelvi nevelés témakörében

x

x

x

 

A hallgató által szabadon választott téma bármely magyar nyelvészeti témakörben

x

x

x

 

Témavezető

Téma

Tanító

Óvó

Csecsemő

KIDE

dr. Tóth M. Zsombor

A hallgató által szabadon választott téma az anyanyelvi nevelés témakörében

x

x

x

 

 

A hallgató által szabadon választott téma a beszédművelés témakörében

x

x

x

 

 

A hallgató által szabadon választott téma a nyelvművelés témakörében

x

x

x

 

 

Kodály Zoltán és az anyanyelvi nevelés

x

x

x

 

 

A zene szerepe az anyanyelvi nevelésben

x

x

x

 

 

A kortárs irodalom megjelenése és szerepe a nevelésben

x

x

x

 

 

Valóságábrázolás kortárs magyar írók (pl. Dragomán, Hartay, Krusovszky stb.) epikájában

x

x

x

 

 

A retorika és az igényes nyelvhasználat hagyománya korunk anyanyelvi nevelésében

x

x

x

 

 

A mese, a mítosz szerepe a kortárs irodalomban

x

x

x

 

 

A sajátos nevelési igényű gyerekek differenciált fejlesztésének lehetőségei, gyakorlata

 

x

x

 

 

Beszéd- és viselkedéskultúrát fejlesztő drámajátékok az óvodában

 

x

 

 
 

Representation of reality in the contemporary American literature

x x   x
 

Stephen King, a contemporary storyteller for adults

x     x
 

Representation and presentation of contemporary socio-topics (especially the motifs of "taboo" tales) in fairy tales

x     x
  The role of music in language development x x x x
  Language development at an early age (learning mechanisms and outcomes from birth to five years)   x x x
  Optional topic on language and/or speech cultivation x x x x