Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat

Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat

2021.07.15.
Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat

Bemutatkozás

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar -több mint 150 éves- szakmai profiljába illeszkedik a gyermeki tanulás és személyiségfejlesztés kutatásokra alapozott módszertanának elméleti és gyakorlati oktatása, különös tekintettel az első 12 életévre. A Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat célja, fórumot adni a gyermeki tanulással, a gyermeki személyiségfejlődéssel foglalkozó legújabb tudományos írásoknak. Célunk, a tanulmányokat olvasó kutatókat, egyetemi oktatókat, pedagógusokat és szülőket megismertetni -a bölcsődére, az óvodára, az iskolára, valamint a 0-12 éves korú gyermekekre vonatkozó-, tudományos kutatások eredményeivel, szakmailag lektorált, közérthető írásokon keresztül. A folyóirat bírálati rendszerű, a benyújtott kéziratokat a szakterületek elismert képviselői véleményezik.

A Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat olvasói körének tekinti a kutatói közösségeket, az oktatói közösségeket és a tudományos eredmények közvetlen gyakorlati felhasználóit: a pedagógus közösségeket, valamint a családokat. Mindazokat szeretnénk megszólítani, akik a kora gyermekkori, születéstől 12 éves korig vizsgálódó elméleti kutatásokkal, valamint a mindennapi pedagógiai gyakorlat tudományos igényességgel leírt innovációival foglalkoznak.

A tudományos kutatás általában, köztük a neveléstudományi kutatások is csak egyik forrását alkotják a pedagógiai gyakorlat számára hasznos tudásnak, mely tudás nagy része éppen a mindennapi pedagógiai gyakorlatban keletkezik, továbbá procedurális és nem deklaratív természetű. Napjainkban új megvilágításba kerül az egyetemek és a közoktatás színtereinek kapcsolatrendszere is, melynek dinamikáját a tudásháromszög modellje szemlélteti. A tudás e tacit, gyakorlatias formájának termelése, megosztása, a pedagógiai gyakorlat jobbítására történő felhasználása tudásmegosztó közösségekben, tudásmegosztó hálózatokban történik. A hazai oktatáspolitika – támaszkodva az Európai Unió és az OECD országaiban érvényesülő trendekre – kormányzatokon átívelő oktatásfejlesztési programként tartja számon a korai fejlesztés és az iskolai kezdő szakasz megerősítését. A jelenleg uralkodó nemzetközi tendenciák szerint, a tudományos kutatás klasszikus szereplői nem tekintik magukat a releváns tudás kizárólagos vagy akár legfontosabb forrásának, szerepük alapvetően egy kommunikációs partnerséget jelent. Ezt a szemléletet képviseli tudományos folyóiratunk: ennek a kommunikációnak kívánunk többféleképpen is adekvát fórumot biztosítani.

Tartalmukat tekintve olyan, a tudományos kritériumoknak megfelelő írásokat kívánunk közölni, amelyek a tényeken alapuló megközelítés előtérbe helyezésével, releváns választ keresnek a kisgyermekkori nevelés olyan problémáira, mint a családi nevelés lehetőségei és kihívásai a folyamatosan változó társadalmi környezetben, a család és az intézményes nevelés kapcsolata, a veszélyeztetett és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók speciális nevelési szükségletei, az élethosszig tartó tanulás megalapozása, a nevelési színterek összekapcsolása, valamint a család-bölcsőde-óvoda-iskola átmenet sikeres megoldási módjai. A tudományterületek közötti párbeszéd erősítése érdekében, szívesen fogadjuk az interdiszciplináris írásokat. Folyóiratunk deklarált szándéka az elméleti jellegű írásokkal azonos arányban módszertani, a mindennapi pedagógiai gyakorlatban alkalmazható publikációk közlése. Különösen fontosnak tartjuk a 6-12 éves tanulók hatékonyabb, tevékenység- és élményközpontú oktatására vonatkozó írások közlését, az új és megújuló tanítási módszerek kutatás alapú megmutatását.

A Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat feladatának tekinti a pedagógiai-pszichológiai szaknyelv tisztaságának megőrzését, stílusát illetően a tudományos próza nemzetközi publikációs gyakorlatát tartja mérvadónak. A folyóirat publikálásra az eddigiekben leírt tartalmi-, és a továbbiakban részletezett formai követelményeknek megfelelően elkészített kéziratokat fogad, az egyes rovatok műfaja szerint.

Dr. Kolosai Nedda főszerkesztő
 

Impresszum Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat

A folyóirat neve: Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat

Megjelenés: évente három alkalommal

Főszerkesztő: Kolosai Nedda

Felelős szerkesztő: M. Pintér Tibor

Rovatvezetők:

Tanulmány rovat: Csíkos Csaba és Józsa Krisztián

Műhely rovat: Nyitrai Ágnes és Janek Noémi

Határtalan rovat: Kádár Annamária és Pálfi Sándor

Szemle: Lencse Máté

Szerkesztőbizottság tagjai: Dávid Mária, Endrődy Orsolya, Hunyady Györgyné, Kéri Katalin, N. Kollár Katalin, F. Lassú Zsuzsa, Lénárd András, Orosz Ildikó, Perlusz Andrea, Pintér Krekity Valéria, Podráczky Judit, Peter Sherwood, Barbara Surma, Szabolcs Éva

Művészeti szakértő: Császár Lilla

Szerkesztőségi titkár: Janek Noémi

Olvasószerkesztő: Knausz Imre

Technikai szerkesztő: Lencse Máté

Angol nyelvi lektor és fordító: Peter Sherwood

Kiadó: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Felelős kiadó: Márkus Éva, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar dékánja

Kiadó és szerkesztőség címe: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40

Drótpostacím

Terjesztési forma: online

Honlap

ISSN 2063-9945
DOI 10.31074
A folyóiratot az ELTE Digitális Intézményi Tudástár (EDIT) és az Elektronikus Periodika Archívum (EPA) archiválja. Biztatjuk a szerzőket, olvasókat és a könyvtárakat, hogy az általuk elért, kezelt repozitóriumban is helyezzenek el másolatot folyóiratunk számaiból a CC-BY-NC-SA 4.0 licenc keretei között.

Az MTA Pedagógiai Bizottsága a Gyermeknevelés Tudományos Folyóiratot felvette az Akadémia folyóiratlistájára. A folyóirat platformja kíván lenni a tudományos teljesítmény támogatásának, várjuk az írásokat. MTMT-azonosító: 10025659

Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat honlapja